ساختار و تشکیلات

دفتر آمار و اطلاعات
(نمابر: 7117522-0251)

 

جواد شاكر آراني
مدير كل آمار و اطلاعات (تلفن: 7117492-0251)

احمدرضا غفاري
معاون آمار و اطلاعات (تلفن: 7117435-0251)

گروه تحقیقات و حساب های منطقه ای

زین العابدین رضاعلیزاده
رئیس گروه تحقیقات و حساب های منطقه ای (تلفن: 7117438-0251)

عبدالمجید گل وردی
کارشناس مسئول آمارهای عمومی و ثبتی (تلفن: 7117493-0251)

محمد ایلانلو
کارشناس آمارهای عمومی و ثبتی (تلفن: 7117442-0251)

سید مجتبی باقرمنش
کارشناس آمارهای عمومی و ثبتی (تلفن: 7117437-0251)

فرهاد لطفی
کارشناس آمارهای عمومی و ثبتی (تلفن: 7117424-0251)

محمد مهدی غفاری
کارشناس آمار (تلفن: 7117466-0251)

گروه استخراج، بازبینی و پردازش داده های آماری

علی اکبر ساجدی مقدم
رئیس گروه استخراج, بازبینی و پردازش داده های آماری (تلفن: 7117444-0251)

اكبر قياسي
کارشناس استخراج, بازبینی و پردازش داده های آماری (تلفن: 7117441-0251)

محمدرضا جانقربان
کارشناس نقشه و GIS (تلفن: 7117463-0251)