اطلاعات دفاتر
اعضای کارگروه

 

نام

سمت

علی اکبر مرتضایی قهرودی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و رییس کارگروه دفاتر پیخوان استان قم

علی رمضانی

مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان استان قم

حمیدرضا صادقی

مسئول دبیرخانه دفاتر پیشخوان استان قم

عباس یوسفی

مسئول امور سامانه های دفاتر پیشخوان استان قم

حمید مهدی پور عطاءآبادی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهدی دارابی

مسئول انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان قم

خدمات استان قم

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد